Диджиталізація як фактор розвитку сфери послуг

Автор(и)

  • Наталія Опар Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0000-0002-4967-1230
  • Богдана Нішко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0009-0003-5894-2076

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293619

Ключові слова:

диджиталізація, диджитал-інструменти, послуга, сфера послуг

Анотація

Мета дослідження – узагальнити та представити основні переваги диджиталізації як фактора розвитку організацій, зокрема у сфері послуг.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи дослідження, як узагальнення та систематизація (для виокремлення підходів до визначення диджиталізації з попередніх досліджень), спостереження, аналіз та синтез (для конкретизації переваг диджиталізації в діяльності організацій), що дало змогу авторам проаналізувати поняття «диджиталізація» в контексті впливу на розвиток підприємств сфери послуг.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні й актуалізації основних переваг впливу диджиталізації на розвиток сфери послуг.

Висновки. Сучасні виклики, що стоять перед розвитком сфери послуг, вимагають від підприємств та організацій діяти відповідно до поточних умов розвитку ринку, таких як глобалізація та цифровізація. Саме тому пріоритетним напрямом їх розвитку стає цифрова трансформація або диджиталізація. З’ясовано, що загалом під цифровою трансформацією розуміють процес інтеграції цифрових технологій у всі сфери бізнесу, що проявляється у фундаментальних змінах стосовно того, як бізнес функціонує і яким чином приносить цінність споживачам. Визначено, що диджиталізація притаманна фактично кожній сфері людської діяльності, а особливо сфері обслуговування, та надання різного роду послуг, оскільки мережа Інтернет відіграє важливу роль та має значний вплив на повсякденну діяльність користувачів послуг у всьому світі. Цифрова трансформація сприяє підвищенню ефективності, результативності, стабільності й інноваційності пропозицій послуг за допомогою розробки та надання нових типів послуг, залучення клієнтів у процеси створення та надання послуг і покращення їх якості тощо.

У статті також розглянуто такі мотиваційні чинники трансформації різних бізнес-структур, як зміна поведінки й очікувань споживачів, цифрові зрушення в компаніях і зміни в конкурентному середовищі. Установлено, що найактивніше диджиталізація відбувається в галузі державних послуг. Прикладом такої трансформації є впровадження порталу «Дія», який дає змогу забезпечити більшість потреб громадян і бізнесу електронними послугами. Також процеси цифрової трансформації спостерігаються у сферах освіти, медицини, нерухомості, будівельному бізнесі, фінансів та ін.

Виокремлено основні переваги диджиталізації як фактора розвитку сфери послуг, зокрема вдосконалення ефективності комунікацій зі споживачами, модернізацію інформаційно-комунікаційних технологій, розширення конкурентних переваг, підвищення якості послуг, оптимізацію виробничих витрат і впровадження удосконалених бізнес-процесів, розвиток цифрової грамотності, розвиток виробництва цифрових продуктів і послуг, формування позитивного іміджу організації на ринку тощо. Цифрова трансформація є однією з найбільших тенденцій ХХІ століття, що впливає на значну частину організацій, які рухаються вперед.

Біографії авторів

Наталія Опар, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Богдана Нішко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Здобувачка другого магістерського рівня, кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine, 2019. Pytannia Yedynoho derzhavnoho vebportalu elektronnykh posluh ta Reiestru administratyvnykh posluh : Polozhennia pro Yedynyi derzhavnyi vebportal elektronnykh posluh [Issues of the Unified State Web Portal of Electronic Services and the Register of Administrative Services: Regulations on the Unified State Web Portal of Electronic Services]. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] 4 December 2019 r. № 1137. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text [Accessed 18 April 2023].

Dubyna, M.V. and Kozliancheko, O.M., 2019. Kontseptualni aspekty doslidzhennia sutnosti didzhytalizatsii ta yii roli v rozvytku suchasnoho suspilstva [Conceptual aspects of research of the nature of dizhitalization and its role in the modern society development]. Problems and Prospects of Economics and Management, [e-journal] 3, pp.21-32. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-21-32

Korobka, S.V., 2021. Didzhytalizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti [Digitalization of entrepreneurial activity]. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, [e-journal] 100, pp.88-96. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-100-09

Korol, S.Ia. and Polovyk, Ye.V., 2019. Didzhytalizatsiia ekonomiky yak faktor profesiinoho rozvytku [Digitization of the Economy as Professional Development Factor]. Modern Economics, [e-journal] 18, pp.67-73. https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-11

Kovalenko, Yu., 2012. Teoretychni aspekty sutnosti posluhy ta yii vydy [Theoretical aspects of essence of service and its kinds]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, [online] 2, pp.38-46. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vknteu_2012_2_5 [Accessed 18 April 2023].

Kubiv, S., Minich, O. and Biriukov, A., 2016. Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» – 2020) Kontseptualni zasady (versiia 1.0) [Digital Agenda of Ukraine – 2020 («Digital Agenda» – 2020) Conceptual Framework (Version 1.0)]. Hi-Tech Office Ukraine. [online] Available at: <https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf> [Accessed 18 April 2023].

Kyryliuk, I.M., Neshchadym, L.M. and Blahopoluchna, A.H., 2022. Didzhytalizatsyia yak osnovnyi faktor rozvytku industrii hostynnosti v umovakh suchasnykh vyklykiv [Digitalization as the main factor of hospitality industry development in the conditions of modern challenges]. The Actual Problems of Regional Economy Development, [e-journal] 18 (2), pp.217-231. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.217-231

Lapin, A.V., Hrinchuk, I.O. and Oleniuk, D.O., 2022. Didzhytalizatsiia ekonomiky v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy [The digitalisation of the economy in ukraine: current state and prospects]. Efektyvna ekonomika, [e-journal] 7. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.22

Lihonenko, L., Khripko, A. and Domanskyi, A., 2018. Zmist ta mekhanizm formuvannia stratehii didzhytalizatsii v biznes-orhanizatsiiakh [The content and mechanism of forming a strategy of digitalization in business organizations]. Internauk. Economic sciences, [online] 22 (62), pp.20-24. Available at: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/822e31b4-3b72-4b1d-a7db-e1c5cdb2bb12/content> [Accessed 18 April 2023].

Matzner, M., Büttgen, M., Demirkan, H., Spohrer, J., Alter, S., Fritzsche, A., Ng, I.C.L., Jonas, J.M., Martinez, V., Möslein, K.M. and Neely, A., 2018. Digital Transformation in Service Management. SMR – Journal of Service Management Research, [e-journal] 2, pp.3-21. https://doi.org/10.15358/2511-8676-2018-2-3

Ministry of Digital Transformation of Ukraine, n.d. [online] Available at: <https://thedigital.gov.ua/> [Accessed 18 April 2023].

Morhulets, O.B., 2012. Menedzhment u sferi posluh [Management in the sphere of services]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Mulenko, V., 2022. Didzhytalizatsiia sfery posluh Ukrainy pid chas viiskovoho stanu [Digitalization of Ukraine’s service sector during martial law]. In: Tsyfrova ekonomika yak faktor innovatsii ta staloho rozvytku suspilstva [Digital economy as a factor of innovation and sustainable development of society], 3rd international scientific and practical conference of scientists and students. Ternopil, Ukraine, [e-Book] 6-7 December 2022. Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University, pp.13-14. Available at: <https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/40143/2/III_MNPK_2022_Mulenko_V-Digitalization_of_the_Ukraine_s_13-14.pdf> [Accessed 18 April 2023].

Osmundsen, K., Iden, J. and Bygstad, B., 2018. Digital transformation: drivers, success factors, and implications. In: 12th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2018, Corfu, Greece, [e-Book] 28-30 September 2018. AISeL, pp.1-15. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/330397210_DIGITAL_TRANSFORMATION_DRIVERS_SUCCESS_FACTORS_AND_IMPLICATIONS> [Accessed 26 April 2023].

Parashchych, M.I. and Nodzhak, L.S., 2022. Didzhytalizatsiia ta yii rol u diialnosti ukrainskykh pidpryiemstv [Digitalization and its role in ukrainian enterprise activities]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, [e-journal] 2 (8), pp.192-200. https://doi.org/10.23939/smeu2022.02.192

Savytska, O.M. and Salabai, V.O., 2020. Osoblyvosti didzhytalizatsii biznesu kompanii v umovakh rozvytku industrii 4.0. [Specific features of the digitalization of the company’s business in the conditions of development of industry 4.0] Efektyvna ekonomika, [e-journal] 10. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.65

Ternushchak, M., 2020. Udoskonalennia servisnoi diialnosti publichnoi administratsii v konteksti didzhytalizatsii [Improvement of service activities of public administration in the context of digitalization]. Law Herald, [e-journal] 1, pp.93-100. https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1565

Trushliakova, A.B., 2018. Rozvytok didzhytalizatsii v Ukraini: faktory vplyvu, perevahy ta vyklyky sohodennia [Development of digitalization in Ukraine: factors of influence, advantages and challenges of today]. Economies’ Horizons, [e-journal] 4 (7), pp.186-191. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(7).2018.212762

Varlamova, M. and Demianova, Yu., 2020. Osnovni tendentsii didzhytalizatsii u hlobalnomu vymiri [Main digitalization trends in the global dimension]. Galician economic journal, [e-journal] 63 (2), pp.251-260. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.251

Zhosan, H., 2020. Stan rozvytku didzhytalizatsii v Ukraini [Development of digitalization in Ukraine]. Ekonomichnyy analiz, [e-journal] 30 (1)2, pp.44-52. http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.044

Zhyhalkevych, Zh.M. and Zalutskyi, R.O., 2019. Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznes-struktur [Digitalization as the main factor of business structures development]. Efektyvna ekonomika, [e-journal] 11. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.97

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Як цитувати

Опар, Н., & Нішко, Б. (2023). Диджиталізація як фактор розвитку сфери послуг. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(2), 442–457. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293619

Номер

Розділ

Електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології