Про журнал

Галузь та проблематика

«Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» – вітчизняний рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.

Наукові дослідження охоплюють такі напрямки: 3D  технології, візуалізація та інтерактивні мультимедійні рішення для музеїв, театрів, концертних залів, виставок тощо; електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках, музеях, архівах; збереження культурної спадщини та забезпечення відкритого доступу цифрових ресурсів; ІТ-технології в мистецькій освіті, вплив цифрових інновацій на культуру та мистецтво.

Видання «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» також орієнтовано на висвітлення сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень розвитку інформаційних технологій та соціокультурної комунікації. Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі компютерних наук, публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем пов’язаних з використанням сучасних цифрових технологій в культурі та мистецтві, тощо.

Журнал здійснює першодруки таких типів матеріалів:

 • дослідницькі статті, що містять наукову новизну;
 • рецензії на нові монографії, відповідні профілю і тематиці журналу;
 • бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу;
 • огляди наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);

матеріали кожного числа журналу розподіляються за тематичними рубриками.

Процес рецензування

Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі дослідницькі статті, що надійшли в редакційну колегію. Рецензії, бібліографічні огляди,  повідомлення інформаційного характеру процедуру рецензування не проходять.

Рецензування переданих до редакції дослідницьких статей проводиться з метою максимально об’єктивної оцінки їх змісту та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків представлених матеріалів. До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті, які відповідають тематиці видання, зокрема, висвітлюють питання впливу інформаційних технологій на сучасну культуру, застосування новітніх досягнень для збереження культурної спадщини, розвитку галузевої освіти тощо.

Наукова стаття має містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксувати науковий пріоритет автора, робити її матеріал доступним широкому колу фахівців.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам підготовки рукописів до публікації у виданні «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері».

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, якщо текст не відповідає нормам та науковому стилю української або англійської мов, якщо не дотримано вимог до технічного оформлення та до структурування матеріалу.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно (подвійне «сліпе» рецензування). Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики наукових публікацій та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Редакція письмово повідомляє авторів про ухвалене рішення.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру подвійного «сліпого» рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

Призначення рецензентів відбувається за рекомендацією головного редактора і рішенням редакційної колегії. Також за рішенням редакційної колегії окремі статті видатних учених та авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятись від стандартної процедури рецензування.

Стандартна процедура рецензування відбувається, як правило, протягом 14 днів. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

Автору наукового твору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається опосередковано через редакційну колегію видання «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» або за допомогою середовища видавничої платформи OJS (Open Journal Systems). На прохання рецензента та за згодою з редакційною колегію взаємодія автора й рецензента може відбуватись у режимі безпосереднього особистісного контакту (таке рішення приймається з метою покращення  стиля і логіки викладу матеріалу дослідження лише у випадку надання рецензентом позитивного відгуку).

У випадку, якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив, стаття повертається автору на доопрацювання з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. Під час повторного представлення доопрацьованих матеріалів до редакції автор супроводжує їх повідомленням стосовно врахування або причин неврахування зроблених рецензентом зауважень і коментує всі внесені в статтю зміни. Відкоригований автором примірник статті повторно подається тому самому рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.

У випадку незгоди з думкою рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

Наукова стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, електронною поштою, у скайпі, телефоном. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором. Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється Вченою радою Національного університету культури і мистецтв та фіксується у відповідному протоколі.

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік (Червень, Грудень).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика антиплагіату

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («UNICHECK»). Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.

Вартість публікації

Вартість публікації безкоштовна. Пересилка журналу здійснюється за рахунок авторів.

Редакційна етика

Журнал не робить винятків з правил на користь будь-якої конкретної групи людей.

Етика авторів

Автори зобов'язуються:

 • надавати статтю, яка раніше не публікувалася та не перебуває на розгляді в іншому виданні. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу;
 • надавати у статті факти та результати проведених досліджень. Автори несуть відповідальність за точність викладеного у статті матеріалу (дат, власних назв, цитат тощо). Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними;
 • у випадку необхідності на вимогу редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надати вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх опублікування;
 • дотримуватись етики наукового цитування. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні посилання.

Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Етика редакторів

Члени редакційної колегії несуть відповідальність за оприлюднення наданих рукописів і керуються такими принципами:

 • достовірність, наукова новизна і значущість представлених для публікації матеріалів, їх оригінальність і самостійність;
 • припинення будь-якої співпраці з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права;
 • відповідність представлених для публікації наукових статей та інших матеріалів політиці видання;
 • запобігання конфлікту інтересів членів редакційної колегії стосовно статей, які вони відхиляють чи схвалюють до публікації;
 • конфіденційність в організації рецензування наданих для публікації статей;
 • дотримання авторського права щодо представлених до розгляду рукописів, неприпустимість їх використання членами редакційної колегії для особистої мети або передавання третім особам;
 • збереження авторських прав за авторами після публікації статей та їх розміщення у відкритому доступі.

Етика рецензування

Метою рецензування статті є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень:

 • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим та етичним стандартам;
 • рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;
 • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання матеріалу статті без дозволу автора;
 • у разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними обґрунтуванням;
 • у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті.