http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/feed Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері 2023-12-19T15:45:13+02:00 Kotsyubivska Katerina \ Коцюбівська Катерина Іванівна kateryna@knukim.edu.ua Open Journal Systems <div class="cmp_notification callout">Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».</div> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики в галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.</p> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаціних технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційно-комунікаційних технологій в соціокультурній сфері.</p> <p><img src="http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/public/site/images/slavik/cover-digital-platform.jpg" alt="" width="355" height="500" /></p> <p><strong>ISSN</strong> 2617-796X (print), <br /><strong>ISSN</strong> 2618-0049 (online)</p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> <br />№ 23225-13065 Р Серія КВ від 04.04.2018</p> <p><strong>Рік заснування:</strong> 2018</p> <p><strong>Періодичність друку:</strong> піврічна</p> <p><strong>Мова видання:</strong> <br />українська, англійська (змішаними мовами)</p> <p><strong>Засновник:</strong> <br />Київський національний університет культури і мистецтв</p> <p><strong>Головний редактор:</strong> Трач Юлія Василівна</p> <p><strong>Заступник головного редактора:</strong> Гребеннік Ігор Валерійович</p> <p><strong>Відповідальний секретар:</strong> Коцюбівська Катерина Іванівна</p> <p><strong>Адреса редакції:</strong> <br />01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. 403</p> <p><strong>тел.:</strong> <a href="tel:+380962171558">+38(096)217-15-58</a></p> <p><strong>E-mail:</strong> <a href="mailto:infotech-soccult@knukim.edu.ua">infotech-soccult@knukim.edu.ua</a>, <a href="mailto:kateryna@knukim.edu.ua">kateryna@knukim.edu.ua</a></p> <p style="text-align: justify;">Журнал відображається в таких базах даних: <a href="https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&amp;lookfor=http%3A%2F%2Finfotech-soccult.knukim.edu.ua" target="_blank" rel="noopener"><strong>BASE</strong></a>, <a href="https://search.crossref.org/?q=2618-0049" target="_blank" rel="noopener"><strong>Crossref</strong></a>, <a href="https://doaj.org/toc/2618-0049" target="_blank" rel="noopener"><strong>DOAJ</strong></a>, <a href="https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=500279" target="_blank" rel="noopener"><strong>ERIH PLUS</strong></a>, <a href="https://europub.co.uk/journals/28109" target="_blank" rel="noopener"><strong>EuroPub</strong></a>, <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;authuser=7&amp;user=tIwlSHUAAAAJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>Google Академія</strong></a>, <a href="http://www.journalfactor.org/Journal.php?JOURNAL=JF3401&amp;NAME=Digital_Platform:_Information_Technologies_in_Sociocultural_Sphere" target="_blank" rel="noopener"><strong>Journal Factor</strong></a>, <a href="https://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&amp;subAction=hits&amp;journalID=46941"><strong>JournalTOCs</strong></a>, <a href="https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?sourceTitle.must=Digital%20Platform:%20Information%20Technologies%20in%20Sociocultural%20Sphere" target="_blank" rel="noopener"><strong>Lens</strong></a>, <a href="http://miar.ub.edu/issn/2617-796X" target="_blank" rel="noopener"><strong>MIAR</strong></a>, <a href="https://explore.openaire.eu/search/find?keyword=2618-0049" target="_blank" rel="noopener"><strong>OpenAIRE</strong></a>, <a href="https://ouci.dntb.gov.ua/editions/9L0lJVnw/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Open Ukrainian Citation Index (OUCI)</strong></a>, <a href="https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/journal/view/5e71915746e0fb0001d27677/current" target="_blank" rel="noopener"><strong>Polska Bibliografia Naukowa (PBN)</strong></a>, <a href="http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2617796X" target="_blank" rel="noopener"><strong>ResearchBib</strong></a>, <a href="https://www.researchgate.net/journal/Digital-Platform-Information-Technologies-in-Sociocultural-Sphere-2617-796X" target="_blank" rel="noopener"><strong>ResearchGate</strong></a>, <a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2618-0049" target="_blank" rel="noopener"><strong>ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу</strong></a>, <a href="https://app.scilit.net/sources/95583" target="_blank" rel="noopener"><strong>Scilit</strong></a>, <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51480" target="_blank" rel="noopener"><strong>Index Copernicus Journals Master List</strong></a>, <a href="http://ulrichsweb.serialssolutions.com" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ulrich's Periodicals Directory</strong></a>, <a href="https://www.worldcat.org/search?q=2618-0049&amp;qt=results_page" target="_blank" rel="noopener"><strong>Worldcat</strong></a>, <a href="https://zenodo.org/search?page=1&amp;size=20&amp;q=%22Digital%20Platform:%20Information%20Technologies%20in%20Sociocultural%20Sphere%22&amp;sort=bestmatch" target="_blank" rel="noopener"><strong>Zenodo</strong></a>, <a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9674805" target="_blank" rel="noopener"><strong>Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</strong></a>, <a href="http://journals.uran.ua/search/category/255" target="_blank" rel="noopener"><strong>Наукова періодика України (УРАН)</strong></a>.</p> <p style="text-align: justify;">Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії <a target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.</p> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» дотримується політики відкритого доступу: <a href="http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read" target="_blank" rel="noopener">Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access</a>.</p> http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293609 Статистика і тенденції функціонування соціальних мереж 2023-12-19T14:58:49+02:00 Олег Гаврилюк oleg.gavryliuk@ukr.net <p><strong>Мета статті </strong>– проаналізувати статистику і тенденції функціонування соціальних мереж у світі та в Україні за різними критеріями.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong>. Застосовано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, що дало змогу досягти поставленої мети.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>одержаних результатів полягає в з’ясуванні на основі аналізу широкої статистичної бази тенденцій функціонування соціальних мереж у світі та в Україні за різними критеріями.</p> <p><strong>Висновки</strong>. З появою Web 2.0 кінцеві користувачі беруть безпосередню участь у зміні майбутнього WWW з погляду його структури, дизайну та корисності. У цьому контексті соціальні мережі стають застосунком, здатним не тільки встановлювати, а й управляти явними відносинами між користувачами. Наголошено, що причини популярності соціальних мереж полягають у тому, що вони просувають бачення мережі, орієнтованої на людину, де мережа людей та їхні інтереси стають джерелом інформації, яке постійно перебуває в цій же мережі. На основі аналізу наявних статистичних даних підсумовано, що основними тенденціями функціонування соціальних мереж останніх років в Україні є такі: стрімке зростання кількості користувачів соціальних мереж, утім кількість часу, проведеного користувачами в мережі у 2023 р., знижується; під час російсько-української війни однією з важливих функцій соцмереж стала інформаційна, зокрема для надання новин; за віковою категорією більше соціальними мережами користується молоде покоління, менше – люди похилого віку; якщо взяти до уваги населені пункти, то кількість користувачів соціальних мереж значно вища у великих містах, ніж у сільській місцевості; найбільший інтерес для українських користувачів соцмереж становить розважальна та пізнавальна тематика; збільшується кількість інфлюенсерів у соцмережах тощо.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Олег Гаврилюк http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293610 Інформаційні технології в сучасній PR-діяльності 2023-12-19T15:04:31+02:00 Наталія Ляшук nat_lashuk@ukr.net Руслана Васюра ruslana_vasyra@ukr.net <p><strong>Мета статті </strong>– висвітлити важливість упровадження інформаційних технологій у діяльність PR як необхідного елемента цифрової трансформації сучасного суспільства, охарактеризувати найбільш доцільні та дієві засоби інформаційно-комунікативних технологій у сфері зв’язків з громадськістю й ефективність їхнього використання через розгляд PR-діяльності американської компанії Airbnb; з’ясувати основні переваги застосування інтерактивних мережевих технологій в організації зв’язків з громадськістю та окреслити виклики під час імплементації сучасних технологій в PR-діяльність.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong>: аналіз попередніх досліджень у сфері використання інформаційних технологій в PR-діяльності, систематизація й узагальнення для визначення ефективності впровадження інформаційних технологій у сучасну PR-діяльність, контент-аналіз сторінок та офіційних каналів комунікаційних зв’язків компанії Airbnb, включаючи корпоративний вебсайт, мобільний застосунок і соціальні медіа.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>полягає у відображенні актуальних тенденцій використання сучасних технологій у сфері зв’язків з громадськістю та обґрунтуванні переваг і викликів їхнього впровадження. Для аргументованості дослідження проаналізовано цифрову PR-комунікацію компанії Airbnb з метою виявлення ключових аспектів успішної стратегії використання інформаційних технологій у різних сферах PR-діяльності.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Визначено сутність використання інформаційних технологій в PR-діяльності у застосуванні сучасних каналів інтернет-комунікації, мережевих засобів і програм. Підтверджено, що їхнє впровадження є необхідним аспектом цифрової трансформації в сучасному суспільстві. Визначено аспекти ефективності використання інформаційних технологій: контроль репутації, управління кризовими ситуаціями, досягнення стратегічних бізнес-цілей, вирішення маркетингових завдань. Серед широкого спектра інформаційних засобів виокремлено соціальні мережі, чатботи та імерсивні технології, обґрунтовано їхній вплив. Охарактеризовано основні переваги використання інформаційних технологій, зокрема розширення глобального доступу, гнучкість і збільшення ефективності вимірювання результатів, та виклики, такі як недостатня технічна підготовка, конкуренція та перенасиченість інформацією, ризик кібератак і порушення конфіденційності. Вивчення досвіду діяльності компанії Airbnb показує ефективність залучення цільової аудиторії через мобільний застосунок, зручну для користування інтернет-платформу, а також проведену в Youtube відеокампанію.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Наталія Ляшук, Руслана Васюра http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293611 Засоби масової інформації в системі державних інформаційних ресурсів України 2023-12-19T15:10:54+02:00 Олександр Мотлях motlyah27@gmail.com Людмила Бойко aspirantura-knukim@ukr.net <p><strong>Мета статті </strong>– провести комплексний аналіз питання, пов’язаного з діяльністю вітчизняних засобів масової інформації як складників державних інформаційних ресурсів України, які в сукупності формують державну інформаційну політику.</p> <p>Завдання статті<em>. </em>Орієнтовано на висвітлення порушеного проблемного питання, яке через сформовану мету та завдання забезпечить можливість провести системний аналіз діяльності засобів масової інформації як складників державних інформаційних ресурсів України.</p> <p>Виклад пропонованого матеріалу наукової статті передбачає розв’язання таких <em>завдань</em>:</p> <p>– окреслити загальні підходи державної інформаційної політики України у сфері засобів масової інформації;</p> <p>– відобразити сучасний стан діяльності вітчизняних засобів масової інформації з проведенням певних паралелей із зарубіжними аналогами у сфері масмедіа;</p> <p>– визначити коло проблемних питань, які на сьогодні є в нашій державі у сфері інформаційної індустрії;</p> <p>– сформувати пропозиції щодо вирішення проблемних аспектів у діяльності вітчизняних засобів масової інформації.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>З урахуванням поставленої мети та завдань проведеного наукового дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема системного аналізу та синтезу, що дало можливість комплексно розглянути порушену проблематику питання. Використано окремі спеціальні методи, а саме: спостереження, опис, порівняння, моделювання тощо, які слугували конкретизації висвітлення досліджуваних проблемних аспектів, пов’язаних з вітчизняною інформаційною політикою, та місця в ній масмедіа, зокрема масової преси. Метод узагальнення дав змогу системно, послідовно й обґрунтовано сформувати висновки проведеного наукового дослідження. Визначено, що методологічним інструментарієм у формуванні основ державної інформаційної політики є вироблення чітких і прозорих правил, зрозумілих усім суб’єктам суспільних відносин у побудові інформаційної взаємодії між громадськістю та владою. Така комунікація здатна вибудувати конкретну стратегічну мету, спрямовану на сприяння та утвердження влади демократичного типу у співвідношенні з розвитком високоорганізованого суспільства як суб’єкта правовідносин і водночас споживача інформаційних послуг.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>полягає в теоретичному узагальненні проблем сучасної вітчизняної державної інформаційної політики, яка частково реалізується через засоби масової інформації на основі аналізу визначення її пріоритетів, а також вивченні сутності та способів організації різних форм суспільних комунікацій. Акцентовано на тому, що засоби масової інформації являють собою певний складник загальної державної політики України як злагодженої, стабільної, чітко організованої діяльності органів державної влади щодо певного питання або комплексу виконання завдань, які вона забезпечує безпосередньо чи опосередковано, впливаючи на життя українського суспільства.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Проведений системний аналіз порушеної проблематики дослідження дає змогу сформулювати висновки про те, що вітчизняна інформаційна політика слугує системно утворювальним елементом між діяльністю держави та її владними інституціями, а також суспільством у вигляді публічного діалогу влади через масмедіа. Правильність побудови вітчизняної інформаційної політики в цілому дає змогу нашій державі успішно просувати свої інформаційно-політичні проєкти, забезпечуючи конкурентні переваги порівняно з проєктами інших політичних сил і суб’єктів, які залучені до цього загальносуспільного процесу. Наголошено на тому, що проблематика різних аспектів діяльності, з якими стикаються вітчизняні засоби масової інформації, значно ускладнює їх ефективну роботу. Запропоновано конкретні шляхи вирішення цих проблемних питань задля підняття престижу нашої держави на міжнародній арені з виходом її у всесвітній інформаційний простір.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Олександр Мотлях, Людмила Бойко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293616 Цифрові навички в сучасних бізнес-моделях 2023-12-19T15:22:59+02:00 Олександра Патряк oleksandro4ka@gmail.com <p><strong>Мета статті </strong>– дослідити роль цифрових навичок у сучасних бізнес-моделях та їх вплив на управління компанією.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong>. Методологію становлять принципи наукового дослідження. Використано загальнонаукові методи пізнання, проаналізовано глобальні практики оцінки цифрових навичок на основі використання офіційних документів і методологій, вивчено кейси цифрової трансформації та використання цифрових навичок у бізнес-моделях глобальних компаній.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>полягає у сформульованих перевагах цифрових навичок, які мають визначальний вплив на трансформацію бізнес-моделей у цифровому середовищі, а також на структуру та тенденції ринку праці, визначаючи базові компетенції робочої сили та формуючи спектр вимог роботодавців. Цифрова трансформація не тільки змінила світ праці, створивши нові робочі ролі та змінивши характер праці як такої, а й розвинула готовність компаній до протистояння сучасним глобальним і регіональним викликам. Найкращі практики оцінювання цифрових навичок охоплюють використання комплексної системи цифрових компетенцій, проведення регулярних оцінок навичок співробітників і надання цільових програм навчання та розвитку для усунення прогалин у навичках.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Сформульовано, що управління цифровими навичками є постійним процесом, який передбачає визначення навичок і компетенцій, необхідних для кожної ролі в організації, оцінку поточних навичок і надання можливостей навчання та розвитку. Швидкий технологічний прогрес, потреба перенавчання та підвищення кваліфікації, проблема пошуку талантів, цифрова безпека, організаційний опір змінам, відсутність стандартизації, складність інтеграції з наявними процесами тощо становлять виклики для сучасних компаній. Вивчено кейси компанії «Amazon», «Walmart», «General Electrics», «IBM». Вони змогли використати цифрові навички для збору й аналізу даних, покращення співпраці та спілкування команд, а також оптимізації своїх операцій, що призвело до таких переваг, як підвищення ефективності, рівня задоволеності клієнтів, зниження витрат.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Олександра Патряк http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293618 Архітектура фреймворку для проєктування високонавантажених вебзастосунків 2023-12-19T15:34:53+02:00 Ірина Овчарук ovch05@ukr.net Ілля Тихонков i.tykhonkov@gmail.com <p><strong>Мета статті: </strong>опис архітектури власного фреймворку Minegraph для проєктування спрощення процесу розробки сучасних високонавантажених вебзастосунків.</p> <p><strong>Методами дослідження </strong>є огляд та аналіз сучасних технологій для розробки архітектури та проєктування фреймворків.</p> <p><strong>Новизною дослідження </strong>є аналіз фреймворків для розробки вебзастосунків, їх особливостей та застосування залежно від завдань, аналіз їх архітектури. У статті акцентовано увагу на проблемі використання готових рішень під час створення високонавантажених та масштабованих вебзастосунків. Представлено авторську розробку фреймворку для масштабованих та високонавантажених додатків будь-якого рівня складності, особливості запропонованих моделей, а також докладно описано архітектуру фреймворку Minegraph, проаналізовано особливості цього фреймворку, виокремлено його сильні та слабкі сторони.</p> <p><strong>Висновки. </strong>У статті проаналізовано наявні фреймворки для розробки вебзастосунків. Докладно представлено авторську розробку архітектури фреймворку Mineraph, а саме: драйвери для взаємодії з базами даних, NoSQL бази даних; особливості моделі для надання можливості додавати або змінювати основну логіку для обробки запитів; моделі, де зберігається логіка для обробки запитів та її особливості, висвітлені питання стосовно гнучкого механізму для налагодження основної логіки застосунків.</p> <p>Створений фреймворк є готовим структурним каркасом для розробки масштабованих та високонавантажених застосунків будь-якого рівня складності. Важливо зазначити, що розробка на цьому фреймворку не потребує глибокого аналізу архітектури вебсистем, а лише базових знань про середовище розробки та вміння орієнтуватися в документації. У зазначеному фреймворку враховано переваги попередніх аналогів, він містить передові технології, а це підвищує продуктивність та ефективність розробки масштабованих та високонавантажених вебзастосунків. У роботі описано особливості моделі фреймворку Minegraph, проаналізовано особливості цього фреймворку, виокремлено його сильні та слабкі сторони. Фреймворк Minegraph виходить за межі структурних можливостей, безперешкодно інтегрує та використовує новітні технології для обробки та зберігання даних. Крім цього, він використовує також хмарні рішення, що призводить до значного покращення функціональності системи та одночасно зменшує витрати на управління інфраструктурою.</p> <p>Фреймворк, представлений у цій роботі, є не просто структурною основою, а й надзвичайно універсальним та адаптивним інструментом, готовим вміщати застосунки найвищої складності та масштабності.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Ірина Овчарук, Ілля Тихонков http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293619 Диджиталізація як фактор розвитку сфери послуг 2023-12-19T15:40:33+02:00 Наталія Опар nataliiopar@gmail.com Богдана Нішко bohdana.nishko-is191@nung.edu.ua <p><strong>Мета дослідження </strong>– узагальнити та представити основні переваги диджиталізації як фактора розвитку організацій, зокрема у сфері послуг.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong>. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи дослідження, як узагальнення та систематизація (для виокремлення підходів до визначення диджиталізації з попередніх досліджень), спостереження, аналіз та синтез (для конкретизації переваг диджиталізації в діяльності організацій), що дало змогу авторам проаналізувати поняття «диджиталізація» в контексті впливу на розвиток підприємств сфери послуг.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>дослідження полягає у висвітленні й актуалізації основних переваг впливу диджиталізації на розвиток сфери послуг.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Сучасні виклики, що стоять перед розвитком сфери послуг, вимагають від підприємств та організацій діяти відповідно до поточних умов розвитку ринку, таких як глобалізація та цифровізація. Саме тому пріоритетним напрямом їх розвитку стає цифрова трансформація або диджиталізація. З’ясовано, що загалом під цифровою трансформацією розуміють процес інтеграції цифрових технологій у всі сфери бізнесу, що проявляється у фундаментальних змінах стосовно того, як бізнес функціонує і яким чином приносить цінність споживачам. Визначено, що диджиталізація притаманна фактично кожній сфері людської діяльності, а особливо сфері обслуговування, та надання різного роду послуг, оскільки мережа Інтернет відіграє важливу роль та має значний вплив на повсякденну діяльність користувачів послуг у всьому світі. Цифрова трансформація сприяє підвищенню ефективності, результативності, стабільності й інноваційності пропозицій послуг за допомогою розробки та надання нових типів послуг, залучення клієнтів у процеси створення та надання послуг і покращення їх якості тощо.</p> <p>У статті також розглянуто такі мотиваційні чинники трансформації різних бізнес-структур, як зміна поведінки й очікувань споживачів, цифрові зрушення в компаніях і зміни в конкурентному середовищі. Установлено, що найактивніше диджиталізація відбувається в галузі державних послуг. Прикладом такої трансформації є впровадження порталу «Дія», який дає змогу забезпечити більшість потреб громадян і бізнесу електронними послугами. Також процеси цифрової трансформації спостерігаються у сферах освіти, медицини, нерухомості, будівельному бізнесі, фінансів та ін.</p> <p>Виокремлено основні переваги диджиталізації як фактора розвитку сфери послуг, зокрема вдосконалення ефективності комунікацій зі споживачами, модернізацію інформаційно-комунікаційних технологій, розширення конкурентних переваг, підвищення якості послуг, оптимізацію виробничих витрат і впровадження удосконалених бізнес-процесів, розвиток цифрової грамотності, розвиток виробництва цифрових продуктів і послуг, формування позитивного іміджу організації на ринку тощо. Цифрова трансформація є однією з найбільших тенденцій ХХІ століття, що впливає на значну частину організацій, які рухаються вперед.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Наталія Опар, Богдана Нішко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293620 Деякі аспекти автоматизації бізнес-процесів електронної комерції 2023-12-19T15:45:13+02:00 Ольга Ткаченко oitkachen@gmail.com Максим Гнатюк maximus230303@gmail.com <p>Автоматизація бізнес-процесів електронної комерції є одним з ключових елементів оптимізації діяльності її підприємств. Сучасні системи управління ресурсами підприємства (ERP), системи управління відносинами з клієнтами (CRM) сприяють оптимізації та автоматизації бізнес-операцій електронної комерції. У статті розглянуто переваги автоматизації бізнес-процесів, такі як зменшення часу, витрат і ризиків, аналіз даних для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. Досліджено деякі аспекти автоматизації бізнес-процесів електронної комерції, наприклад: контроль запасів товарів, відстежування руху товарів (логістичні бізнес-процеси), аналіз попиту та пропозицій, прогнозування тенденцій ринку, планування та управління ресурсами.</p> <p><strong>Мета статті – </strong>дослідити та проаналізувати різні системи автоматизації бізнес-процесів, зокрема обліку й продажу товарів, електронної комерції; виявити наявні проблеми й шляхи їх вирішення; застосувати інноваційний підхід до реалізації інформаційних систем підтримки електронного бізнесу, який поєднує в собі гарантування високого рівня безпеки та відмінної продуктивності з широким набором функціональних можливостей, що відповідають сучасним вимогам користувачів.</p> <p><strong>Методами дослідження </strong>є основні методологічні підходи та технологічні засоби для створення високопродуктивних і зручних у користуванні систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції.</p> <p><strong>Новизною проведеного дослідження </strong>є аналіз сучасних технологій розробки платформ підтримки бізнес-процесів електронної комерції, результати якого можуть застосовуватися під час розробки власного програмного продукту – системи автоматизації бізнес-процесів, зокрема обліку та продажу товарів.</p> <p><strong>Висновки</strong>. У роботі досліджено наявні погляди на сучасний підхід до розробки систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції. Проаналізовано переваги та недоліки відомих систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції та відзначено важливість таких систем у досягненні ефективності й конкурентоспроможності підприємств у сучасному бізнес-середовищі.</p> <p>Упровадження ІТ і відповідних інформаційних систем автоматизації бізнес-процесів дає змогу підвищити точність обліку, зменшити час та вартість операцій, покращити взаємодію з клієнтами й оптимізувати управління ресурсами.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Ольга Ткаченко, Максим Гнатюк http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293606 Спеціалізоване програмне забезпечення в системах ведення електронного бізнесу 2023-12-19T14:45:29+02:00 Ірина Бородкіна borir@ukr.net Павло Косяк kosyak.pawel@gmail.com Артем Кушнарьов artexk2001@gmail.com Дмитро Стукалов dima_styckalov@ukr.net <p><strong>Мета статті </strong>– проаналізувати та розкрити сутність побудови і використання SaaS-платформ для впровадження сучасних інформаційних технологій у бізнесову діяльність.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>У статті використовується системний підхід до дослідження проблеми впровадження сучасних інформаційних технологій в бізнесову діяльність. Для досягнення мети використано аналітичний метод, який дав змогу проаналізувати принципи побудови та функціонування SaaS-платформ і визначити особливості їх застосування під час ведення електронного бізнесу.</p> <p><strong>Новизна дослідження </strong>полягає в тому, що у статті набули розвитку принципи побудови SaaS-платформ в аспекті їх застосування в процесі ведення електронного бізнесу.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Цифрову економіку як поняття використовують в економічному середовищі та наукових дослідженнях із середини 90-х років XX сторіччя. Її появі сприяли розвиток і широке використання мережі Інтернет, ведення в цьому мережевому середовищі комерційної діяльності за допомогою використання вебсайтів як торговельних майданчиків. На цифрові технології спирається все більше галузей. Їх кількість постійно зростає, виникають суміжні галузі, відбуваються процеси використання цифрових технологій в усіх сферах суспільства. Цифровізація надає науковцям, освітянам, підприємцям і представникам інших сфер інструменти, які докорінно змінюють способи й технології їхньої професійної діяльності, від надання банківських послуг до приватного репетиторства та роздрібної торгівлі. Однією зі сфер найактивнішого використання цифрових технологій є електронна торгівля. Варто зауважити, що в найближчому майбутньому електронна торгівля буде домінувати, а підходи до самої організації торгівлі зміняться. Саме це і обумовлює актуальність досліджень, пов’язаних з побудовою та функціонуванням різноманітних цифрових платформ, які активно використовуються для цифрової трансформації бізнесу. Завдяки цим платформам користувачі отримують доступ до функціонала необхідної їм програми через інтернет за платною підпискою. Сааме програмне забезпечення знаходиться, як правило, на сервері розробника. Розробник забезпечує його працездатність, регулярні оновлення та доопрацювання. Отож бізнесмен співпрацює з власником програмного забезпечення за такою схемою: програмне забезпечення – це послуга, його власник є провайдером, який займається обслуговуванням та оновленням цього програмного забезпечення, бізнесмен являє собою споживача цієї послуги. Такий спосіб організації співробітництва та використання сучасних цифрових технологій є ефективним підходом, що забезпечує максимальне використання можливостей програмного забезпечення при мінімальних витратах. У статті проаналізовано принципи побудови та функціонування SaaS-платформ, описано їх основні функціональні можливості та сфери застосування. Визначено наявні проблеми та перспективи застосування SaaS-платформ у системах ведення електронного бізнесу. За результатами проведеного аналізу визначено, що сучасним рішенням для ведення електронної комерції (e-commerce) є Shopify – інноваційна платформа електронної комерції. Проведено детальний аналіз цієї платформи, визначено основні функціональні можливості, переваги та недоліки її використання.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Ірина Бородкіна, Павло Косяк, Артем Кушнарьов, Дмитро Стукалов http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293608 Епістолярій П. Куліша на вебсайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 2023-12-19T14:52:58+02:00 Тетяна Новальська novalska@meta.ua Катерина Тімофєєва voix@ukr.net <p><strong>Мета</strong> <strong>статті</strong> – дослідити й охарактеризувати наявні джерела та проєкти оцифрування й віртуалізації епістолярної спадщини П. Куліша на вебсайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ) для збереження історико-культурної спадщини України.</p> <p><strong>Методи дослідження.</strong> У роботі використано комплекс наукових методів, які базуються на міждисциплінарному підході і до якого належать аналітичний (для аналізу електронних ресурсів та мережі Інтернет), історичний (для простеження процесу оцифрування рукописної спадщини П. Куліша), інформаційний і бібліотекознавчий аспекти.</p> <p><strong>Наукова новизна.</strong> Кулішезнавство (наукова дисципліна, що досліджує життя і творчість П. Куліша) широко представлене та введене до наукового й інформаційного обігу завдяки електронним ресурсам НБУВ. Електронні ресурси наповнені оцифрованою документною спадщиною П. Куліша: невелика частина епістолярного доробку та художніх і наукових творів, фотодокументів, довідники НБУВ, у яких зазначена інформація про фонди, де зберігаються паперові документи письменника. Створені цифрові об’єкти епістолярного доробку П. Куліша є невід’ємною частиною цифрової культурної спадщини.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Епістолярна спадщина П. Куліша не оцифрована в тому повному обсязі, у якому вона представлена в паперовому вигляді та потребує нагального процесу оцифрування. Українське суспільство позбавлене можливості у вільному доступі користуватися національним надбанням у вигляді епістолярної спадщини П. Куліша, яка є історичним джерелом і загалом ідентифікує українців як самобутню націю з автентичною культурною спадщиною. Сьогодні формування інформативного електронного середовища, спрямованого на висвітлення національних здобутків, є головним стратегічним завданням для розвитку не тільки провідних бібліотечних установ України, а й державної політики зокрема.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Тетяна Новальська, Катерина Тімофєєва http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293598 Концепція чатбота як інтелектуального діалогового помічника 2023-12-19T14:14:16+02:00 Катерина Коцюбівська katysivak@gmail.com Олена Тимошенко etymoshenko@i.ua Микола Гузій nn05@gmail.com Владислав Лисинюк lusunuk2012@ukr.net <p><strong>Метою дослідження </strong>є порівняльний аналіз чатботів, оцінка їхньої здатності виконання завдань, аналіз впливу на споживачів, визначення сфер застосування та ризиків, пов’язаних з використанням інтелектуальних діалогових помічників.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>У роботі використано методи аналізу та систематизації інформації, синтезу й узагальнення теоретичних даних на основі огляду сучасних досліджень, що дало можливість оцінити ризики та переваги використання чатботів для бізнесу і звичайного користувача.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>полягає в аналізі технологій створення інтелектуальних діалогових помічників і визначенні сфер застосування чатботів. Дослідження галузей застосування сучасних інтелектуальних діалогових систем показало високу ефективність використання чатботів для вирішення типових проблем користувачів. У статті наведено статистичні дані щодо того, наскільки задоволені користувачі інтернету контактами з чатботами, та описано рекомендації з удосконалення подібних діалогових систем. Аналіз ролі штучного інтелекту в роботі діалогових систем засвідчив можливі ризики від впливу технологій на свідомість користувачів.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Однією з очевидних тенденцій чатботів у 2023 році є те, що їх використання стане розширеним, а самі чатботи вдосконалюватимуться. Їхня перевага полягає в безкоштовному обслуговуванні клієнтів і зборі даних, які потім можна використати для маркетингових досліджень. Поступово чатботів будуть використовувати в таких сферах, як маркетинг, підбір персоналу, освіта, медицина. Здатність виконувати широкий спектр завдань робить чатботи привабливими для магазинів електронної комерції, B2B-компаній, нерухомості, охорони здоров’я та освіти.</p> <p>У майбутньому інтелектуальні діалогові агенти працюватимуть з величезними, динамічними, різнорідними потоками даних, надаючи потужні можливості для адаптивної та гнучкої взаємодії. Діалогові системи стали успішними та надійними завдяки великій кількості даних реальних користувачів, доступних їхнім розробникам. Однак ці системи все ще демонструють досить обмежену комунікативну поведінку, змодельовану за завданнями пошуку інформації. Чатботи, розроблені для дослідницьких цілей, часто обмежені вузьким доменом, створеним вручну. Найновіша тенденція в розробці розмовних агентів містить нейронні мережі та моделі, навчені на величезних колекціях даних діалогу без детальної специфікації станів діалогу. Цим моделям бракує керованості та інтерпретації через їхню природу чорного ящика. Їм також потрібні обширні дані про навчання під наглядом, щоб бути конкурентоспроможними.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Катерина Коцюбівська, Олена Тимошенко, Микола Гузій, Владислав Лисинюк http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293605 Імерсивні технології для електронних бібліотек 2023-12-19T14:32:31+02:00 Світлана Хрущ svektor.ua@gmail.com Валерій Кушнарьов VKusnarov@ukr.net Андрій Лютий foxinfog44@gmail.com Іван Онищенко onyshenkoivan@gmail.com <p><strong>Метою дослідження </strong>є аналіз сучасних імерсивних технологій і можливості їх застосування в розвитку електронних бібліотек у контексті запровадження технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальностей, а також використання технологій штучного інтелекту.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу й синтезу, узагальнення теоретичних даних, а також системний підхід. Що дало змогу проаналізувати особливості застосування імерсивних технологій в електронних бібліотеках і визначити переваги впровадження таких технологій під час створення сучасного інформаційного простору бібліотек.</p> <p><strong>Наукова новизна </strong>полягає в аналізі імерсивних технологій в розрізі їх імплементації до сучасних електронних бібліотек. Аналіз ролі штучного інтелекту, технологій доповненої та віртуальної реальності у створенні сучасного інформаційного простору в бібліотеках показав як переваги, так і недоліки цифровізації в бібліотеках. Проаналізовано етичні проблеми, пов’язані з інклюзивністю в користуванні інформаційними ресурсами та захистом і збереженням особистих даних користувачів. Запропоновано рекомендації та підходи для успішного впровадження зазначених технологій в електронних бібліотеках.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Імерсивні технології набувають все більшого поширення, і їх використання в бібліотеках розширюється. Етичні та правові проблеми під час використання віртуальної реальності та доповненої реальності неминуче виникнуть у майбутньому. На сьогодні західний світ більше використовує обидві технології, хоча вони безкоштовні, а в деяких випадках і менш дорогі, ніж раніше.</p> <p>У статті розглянуто трансформаційний перетин нових технологій і цифрових бібліотек, висвітлено шлях до збагаченого та доступного ландшафту знань.</p> <p>Зосереджуючись на штучному інтелекті (AI), машинному навчанні (ML), обробці природної мови (NLP), доповненій реальності (AR) і віртуальній реальності (VR), досліджено, як ці технології переосмислюють роботу цифрових бібліотек. Алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання дають змогу інтуїтивно зрозуміло керувати контентом і надавати рекомендації, змінюючи спосіб взаємодії користувачів із цифровими ресурсами. NLP усуває розрив між людською мовою та цифровими системами, розширюючи функції пошуку. AR накладає цифрову інформацію на фізичний світ, розширюючи можливості інтерактивного навчання, тоді як VR занурює користувачів у віртуальні сфери, революціонізуючи освітні парадигми. У статті розглянуто інтеграцію цих технологій до цифрових бібліотек не тільки задля збереження величезних обсягів знань, а й задля представлення інформації в привабливих і доступних форматах. Завдяки створенню метаданих на основі штучного інтелекту та позначенню тегами вмісту цифрові бібліотеки систематично організовуються та збагачуються, підвищуючи точність пошуку. Ці інновації не тільки зберігають минуле, але й висвітлюють майбутнє, де знання є загальнодоступними, сприяючи допитливості, навчанню та дослідженню. У статті досліджено потенціал цих технологій, а також описано очікування користувачів бібліотек від забезпечення орієнтованого на них підходу у формуванні цифрових бібліотек майбутнього. Використання імерсивних технологій робить значний внесок в еволюцію цифрових бібліотек, прокладаючи шлях до інклюзивного та захопливого досвіду здобуття знань для різноманітних користувачів у всьому світі.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Світлана Хрущ, Валерій Кушнарьов, Андрій Лютий, Іван Онищенко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293591 Візуальні ефекти у створенні ігрового освітнього контенту: вплив на сприйняття та мотивацію у навчанні 2023-12-19T13:45:08+02:00 Вікторія Волинець vika-volynets@ukr.net Марина Толмач margo.tolmach@gmail.com Богдан Новицький novitskiybob@gmail.com <p><strong>Мета статті</strong> – дослідити особливості використання візуальних ефектів під час створення ігрового освітнього контенту, окреслити їхню роль у покращенні якості процесу навчання.</p> <p><strong>Методи дослідження:</strong> аналіз наукових та освітніх джерел, аналіз прикладів успішного використання візуальних ефектів у навчальних іграх, порівняльний аналіз різних видів візуальних ефектів та їхньої взаємодії з освітнім процесом, виявлення потенційних переваг або обмежень у використанні цих ефектів для покращення процесу навчання.</p> <p><strong>Наукова новизна</strong> полягає в аналізі можливостей візуальних ефектів, що можуть значно підвищити якість процесу навчання.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Розглянуто особливості використання візуальних ефектів у створенні ігрового навчального контенту та їхній вплив на процес навчання, а також конкретні приклади успішного використання візуальних ефектів у навчальних іграх. Досліджено вплив цих ефектів на навчання та їхню роль у покращенні якості освітнього процесу. Створення візуальних ефектів для ігрового освітнього контенту є ключовим елементом для покращення навчання, що сприяє підвищенню зацікавленості, залученню здобувачів освіти. Використання візуальних ефектів, анімацій, тривимірних моделей та інших графічних елементів допомагає краще усвідомлювати та запам’ятовувати складні концепції, особливо там, де розглядаються абстрактні або складні теми. Процес створення візуальних ефектів для ігрового освітнього контенту охоплює планування, моделювання, текстурування, анімацію та розуміння цільової аудиторії. Планування візуальних ефектів потребує чіткої визначеності цілей та обсягу реалізації, а також структуризації ефектів для досягнення максимальної сприйнятливості матеріалу. Виявлено потенційні напрями подальших досліджень для розвитку інновацій у навчальних програмах та оптимізації й адаптації візуальних ефектів до різних типів навчання. Розробка спеціалізованих інструментів для створення візуальних ефектів дала б змогу педагогам і розробникам створювати високоякісний освітній контент без спеціалізованих навичок у графічному дизайні, а також впроваджувати інноваційні технології, зокрема віртуальну реальність та розширену реальність, для створення імерсивних освітніх середовищ.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вікторія Волинець, Марина Толмач, Богдан Новицький http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293592 Роль штучного інтелекту в інформатизації освіти: перспективи та виклики 2023-12-19T13:53:03+02:00 Марина Зацерківна zatserkivna@gmail.com Вікторія Халіманенко vika.khalimanenko@gmail.com <p><strong>Мета статті</strong> – проведення комплексного дослідження ролі штучного інтелекту в процесі інформатизації освіти та виявлення перспектив і викликів, пов’язаних з упровадженням цих технологій в освітній процес.</p> <p><strong>Методи дослідження.</strong> Задля ефективного досягнення мети дослідження використано методи аналізу й синтезу, узагальнення теоретичних даних, спостереження, а також системний підхід. Це все дало змогу проаналізувати та визначити особливості цифровізації освіти з використанням штучного інтелекту.</p> <p><strong>Наукова новизна</strong> полягає в докладному аналізі ролі штучного інтелекту в процесі інформатизації освіти з фокусом на перспективах і викликах, пов’язаних з упровадженням цих технологій в освітній процес. Проаналізовано сучасний стан інформатизації освіти, розглянуто ключові аспекти штучного інтелекту, висвітлено можливості й обмеження його використання в освіті, а також надано конкретні рекомендації закладам освіти для успішного впровадження цих технологій.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Отже, сучасний стан інформатизації освіти відображає велику потребу в нових підходах до навчання та адаптації до вимог цифрового суспільства. Інформаційні технології змінюють освітній процес, роблячи його більш доступним та ефективним.</p> <p>Аналіз показує, що штучний інтелект може відігравати важливу роль у досягненні цих цілей. Він надає можливості для адаптивного та персоналізованого навчання, автоматизованого оцінювання та звітності, а також розробки рекомендаційних систем і використання віртуальних асистентів в освітньому процесі.</p> <p>Проте разом з перевагами використання штучного інтелекту в освіті з’являються і виклики. Етичні аспекти, конфіденційність даних, підготовка кадрів і технічні обмеження є серйозними питаннями, які потребують уваги та розв’язання.</p> <p>Незважаючи на ці виклики, вважаємо, що штучний інтелект має великий потенціал для трансформації освіти. Він може допомогти створити більш інноваційне та доступнее навчання для всіх. Саме тому рекомендуємо освітнім закладам ретельно розробляти стратегії впровадження штучного інтелекту, ураховуючи етичні та правові питання, а також зосередитися на підготовці кваліфікованих фахівців у цій галузі. Подальші дослідження в цій сфері можуть сприяти розробленню кращих практик використання ШІ в освітньому процесі та забезпеченню доступу до якісної освіти для всіх.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Марина Зацерківна, Вікторія Халіманенко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293593 Використання інструментів статистичного аналізу для обробки ЕКГ 2023-12-19T13:58:09+02:00 Анатолій Пашко aapashko@gmail.com Олена Чайковська oachaikovska@gmail.com Юрій Харченко java.kharchenko@gmail.com <p><strong>Мета статті</strong> – дослідження алгоритмів статистичного та інтелектуального аналізу даних та їхнього використання для обробки і аналізу електрокардіограм (ЕКГ). Розглянуто методи та алгоритми, які є основою статистичної обробки і аналізу даних.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong> ґрунтуються на застосуванні статистичних методів та алгоритмів для аналізу та попередньої обробки медичних даних. Вона є необхідним кроком в обробці даних, що дає можливість більш ефективно аналізувати, будувати більш точні моделі та зменшити їхню розмірність.</p> <p><strong>Наукова новизна.</strong> У статті проаналізовано класичні статистичні методи, що використовують на першому етапі обробки даних. Доведена їхня ефективність та необхідність під час аналізу медичних даних. Результати роботи продемонстровані на обробці реальних даних, а саме електрокардіограм.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Застосування методів статистичного аналізу для попередньої обробки медичних даних розглянуто на прикладі обробки і аналізу ЕКГ. Були обчислені основні статистичні характеристики: середнє, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, мода, медіана, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт ексцесу та коефіцієнт варіації. Отримані дані використовують для оцінки закону розподілу даних, перевірки гіпотез про закони розподілу, нормалізації даних.</p> <p>Для спостережень ЕКГ побудовано кореляційну матрицю, обчислені власні числа та власні вектори, на їхній основі визначено головні компоненти. Використання головних компонент дає можливість зменшити розмірність даних для більш глибокого аналізу. У цьому дослідженні об’єм даних було зменшено в чотири рази.</p> <p>Виконано дискретне перетворення Фур’є. Аналіз його результатів дав можливість виокремити високочастотні електромагнітні перешкоди, що передаються по кабелю від мережі електроживлення до приладу, визначена частота перешкоди. Були виявлені артефакти руху, пов’язані з диханням хворого. Частота таких перешкод перебуває у діапазоні від 1 до 4 Гц.</p> <p>Була проведена класифікація точок ЕКГ, побудований модуль ЕКГ для подальшого аналізу. Результати класифікації дали змогу виокремити множину точок, що містяться в околі R-піків. Це дає можливість, не використовуючи складний математичний апарат, локалізувати QRS комплекси.</p> <p>Результати попередньої обробки медичних даних дають змогу зменшити їх розмірність, виявити наявність або відсутність лінійних зв’язків, оцінити частотні характеристики даних. На основі попередньої обробки можливо планувати подальші дослідження і більш якісно будувати моделі для інтелектуального аналізу даних.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Анатолій Пашко, Олена Чайковська, Юрій Харченко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293594 Використання дескриптивних логік в інтелектуальних навчальних системах 2023-12-19T14:05:18+02:00 Костянтин Ткаченко tkachenko.kostyantyn@gmail.com <p><strong>Мета статті </strong>полягає в дослідженні та вирішенні проблем використання базових принципів сучасного формалізму дескриптивних (термінологічних) логік в інтелектуальних навчальних системах, що використовують бази знань навчального контенту.</p> <p><strong>Методами дослідження </strong>є основні методологічні підходи й технологічні засоби для розробки інтелектуальних навчальних систем. Зокрема, системний і порівняльний аналізи – для виявлення особливостей інтелектуальних навчальних систем, метод експертних оцінок, який передбачає аналіз літературних джерел та інформаційних ресурсів, проведення інтерв’ю та опитування експертів з інформаційно-технологічної галузі та математичної логіки, а також процес розробки й тестування інтелектуальної системи.</p> <p><strong>Науковою новизною проведеного дослідження </strong>є розробка системи отримання експертних знань для інтелектуальної системи, що поєднує в собі формування бази експертних знань, формалізмом для представлення яких є дескриптивні логіки. Запропонований підхід формалізованого представлення знань з використанням дескриптивних логік можна застосовувати під час розробки авторських інтелектуальних навчальних систем у сфері онлайн-освіти та розвитку когнітивних навичок.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Сфери застосування дескриптивних логік в інтелектуальних системах постійно розширюються, збільшуючи можливості цих систем щодо формалізованого виведення нових знань, у тому числі й в умовах неповної визначеності.</p> <p>Дескриптивна логіка, яку використовують в інтелектуальних навчальних системах, надає широкі можливості побудови висновку (тобто формування відповіді), зокрема в таких ситуаціях, як формування та надання відповіді на різні види запитів до бази знань системи (наприклад, повністю визначений і чітко сформульований, неповністю визначений і нечітко сформульований, повністю невизначений, неповністю визначений і чітко сформульований, повністю нечітко сформульований, повністю невизначений і нечітко сформульований), допомагаючи конкретизувати запит. Для цього необхідно строго сформулювати відповідну систему числення (побудувати аксіоматичну теорію). Отже, як засіб вирішення семантичних та логічних завдань дескриптивна логіка стала унікальним і важливим механізмом представлення знань.</p> <p>Успішне використання дескриптивної логіки в авторській інтелектуальній навчальній системі забезпечить підвищення якості освітнього процесу; моніторинг процесу навчання та контроль його результатів; сприятиме інтеграції цієї системи до багатьох сучасних інформаційних навчальних систем; забезпечить надання різноманітних консультацій, порад, тлумачень, пояснень щодо навчального контенту чи освітнього процесу, а також широкого спектра тем навчального контенту й тестів різного рівня.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Костянтин Ткаченко http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/293596 Деякі аспекти розробки месенджерів – засобів соціальної комунікації 2023-12-19T14:09:04+02:00 Олександр Ткаченко aatokg@gmail.com Денис Гончаренко rogalikck@gmail.com <p><strong>Мета</strong> <strong>статті</strong><strong> – </strong>дослідити та проаналізувати різні desktop-месенджери, виявити наявні проблеми й шляхи їх вирішення, застосувати інноваційні підходи до реалізації desktop-месенджера, який поєднує в собі гарантування високого рівня безпеки та відмінної продуктивності з широким набором функціональних можливостей, що відповідають сучасним вимогам користувачів.</p> <p>Desktop-месенджери стали важливим складником повсякденної комунікації багатьох категорій користувачів, забезпечуючи зручний і швидкий спосіб обміну різноманітною інформацією. У статті розглянуто, зокрема, як інтеграція сучасних технологій в комунікаційний процес сприяє зміні підходу до комунікацій, збільшенню обсягу інформації, що передається, зменшенню часу на отримання відповіді, надання користувачеві відомостей про отримання переданої інформації його «співрозмовником» (чи «співрозмовниками»).</p> <p><strong>Методами дослідження </strong>є основні методологічні підходи та технологічні засоби для створення високопродуктивних і зручних у користуванні месенджерів.</p> <p><strong>Новизною проведеного дослідження </strong>є аналіз сучасних технологій розробки платформ підтримки онлайн-процесу комунікацій і спілкування, результати якого можуть застосовуватися під час розробки власного програмного продукту – месенджера.</p> <p>У статті обґрунтовано актуальність розробки desktop-месенджера, яка зумовлена тим, що швидкий і безпечний обмін повідомленнями має на сьогодні велике значення, бо сучасні месенджери стали одним з найважливіших засобів спілкування, що сприяє віддаленій роботі й так званому «соціальному» спілкуванню.</p> <p><strong>Висновки</strong>. У роботі досліджено відомі погляди на сучасний підхід до розробки desktop-месенджерів. Проведений аналіз обумовив вибір концепції розробки сучасного авторського месенджера на основі використання С++ та Qt і, як результат, розробленого на її основі прототипу авторського месенджера.</p> <p>Розробка месенджера з використанням C++ і Qt сприяє вирішенню проблем безпеки та приватності комунікацій (зокрема, захищаючи особисту інформацію, що поширюється в месенджері). Підтримка шифрування, захист даних й управління правами доступу реалізуються завдяки можливостям C++ та Qt.</p> <p>Запропонований підхід до розробки месенджера забезпечує одне з найкращих рішень, зменшуючи розподіл між frontend- і backend-частинами та полегшуючи гнучкість розробки. Це дає змогу створювати масштабовані та високопродуктивні месенджери. Крім того, цей підхід гарантує безпеку й оптимізацію продуктивності desktop-месенджерів і підвищення рівня їх функціональності та зручності використання.</p> 2023-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Олександр Ткаченко, Денис Гончаренко