Подання

Статті в електронному варіанті надсилаються на електронну пошту журналу: infotech-soccult@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія журналу «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» приймає до розгляду наукові статті з матеріалами досліджень і наукових розробок.

Рукописи статей мають бути оформлені з дотриманням таких вимог.

Структура статті

Стаття починається з анотації, де наводяться

 • мета дослідження;
 • методи дослідження;
 • наукова новизна;
 • висновки.

1. Основний текст статті має починатись зі вступу, написаного у формі, доступній для розуміння широкого кола спеціалістів відповідної галузі науки. У вступі наводиться постановка проблеми у загальному вигляді та висвітлення її зв’язку із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. В основній частині статті викладаються і ґрунтовно роз’яснюються отримані в ході дослідження твердження і результати. Не слід перевантажувати статтю великою кількістю формул, дублюванням однакових результатів у таблицях і графіках. Бажано уникати довгих назв таблиць та рисунків. Слід застосовувати прийняті у тексті статті позначення та скорочення. Позначення і маловідомі терміни необхідно пояснювати.

3. Заключна частина має містити приклад (якщо це можливо), який ілюструє ефективність отриманих результатів, і висновки, що відображають основні результати і перспективи подальших досліджень. Висновки мають повною мірою узгоджуватись зі змістом основного тексту.

4. Основний текст статті слід розбивати на розділи з назвами, які відображають їх зміст (вступ, результати дослідження, висновки).

Обсяг статті:

 • оглядово-узагальнювального характеру – до 17 сторінок формату А4;
 • проблемного характеру – до 14 сторінок формату А4;
 • про розв’язання конкретної наукової задачі – 7-10 сторінок формату А4;

Правила оформлення та подання рукописів статей

В редакцію необхідно подати:

 • електронну версію рукопису статті (використовуючи флеш-носій інформації або надіслати на електронну адресу редакції журналу);
 • супровідні документи (за необхідності).

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами. Подальші виправлення та доповнення не допускаються.

Рукопис статті готується з дотриманням таких вимог:

Стаття має бути написана українською (англійською) мовою і надрукована на одній стороні аркушу формату А4.

Поля: всі по 2 см. Абзацний відступ 1,25.

1. Для підготовки статті застосовувати текстовий редактор Microsoft Office Word, використовуючи шрифт Times New Roman розміром 14 пт. з міжрядковим інтервалом 1,5.

2. Структура статті

2.1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 14 пт, напівжирний, зліва).

2.2. Ім’я та прізвище автора, його посада, науковий ступінь (як вказано в димломі: кандидат наук або PhD), вчене звання, місце роботи, е-mail (розмір шрифту 12, рядковими літерами, курсивом – по лівому краю статті);

З наступного рядка ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org) – по лівому краю сторінки;

2.3. Через один абзацний рядок – назва статті (напівжирними великими літерами, відцентрувати, (Times New Roman, 14 пт));

2.4. Після назви (відступ – один абзацний рядок) подають анотацію (200-300 слів). Анотація містить коротку інформацію про мету, методологію, наукову новизну і основні висновки дослідження. Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається (Times New Roman, 12 пт, курсив, по ширині сторінки, одинарний міжрядковий інтервал).

2.5. З нового рядка «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів (Times New Roman, 12 пт, по ширині сторінки, одинарний міжрядковий інтервал).

2.6. З нового рядка – Вступ (всі підзаголовки у статті – Times New Roman, 14 пт, напівжирними літерами, з абзацу, відступ зверху – 10 пт.).

2.7. Далі подається основний текст статті Результати дослідження – де окреслюють застосовані методи дослідження та стисло характеризують матеріал, на якому проводили дослідження та результати дослідження, де викладають основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Times New Roman, 14 пт, по ширині сторінки, з одинарним міжрядковим інтервалом);

2.8. Далі – Висновки.

2.10. З нового рядка наводиться Список посилань, оформлений згідно з Гарвардським стилем цитування (Harvard Referencing Style), у вигляді загального списку, складеного за абеткою. У тексті рукопису посилання на літературу беруться в круглі дужки і містять інформацію про автора та рік видання (наприклад, (Іванов, 2015)). Посилання на неопубліковані праці не допускаються (Times New Roman, 14 пт, по ширині, з міжрядковим інтервалом 1,5);

Далі наводиться References, де назви праць, написані мовами з не романським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їхніх авторів повинні бути транслітерованими.

Далі наводяться:

3. Відомості про авторів (українською): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за статтю автора (Times New Roman, 10 пт, зліва).

4. Англійською мовою наводяться ПІБ та відомості про авторів. Текст анотації англійською мовою.

5. У статті слід застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

6. Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, й в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 14 pt; subscript – 10 pt; sub-subscript/ superscript – 8 pt, symbol – 16 pt). Для позначення змінних у тексті не використовувати редактор формул за винятком випадків, де це необхідно (наприклад, змінна з верхнім та нижнім індексами).

7. Ілюстрації подаються включеними у текст статті (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) після першого посилання на нього. Підписи під рисунками подаються одразу під рисунком (шрифтом Times New Roman, 12 пт, вирівнювання: по центру. Напр. Рис. 1. Назва рисунка)

8. Кожна таблиця повинна мати заголовок та нумерацію. Якщо в статті подається таблиця, то номер таблиці вирівнюють по правому краю (Times New Roman, 12 пт, курсив, Напр. Таблиця 1), а назва таблиці пишеться у наступному рядку (Times New Roman, 12 пт, вирівнювання: по центру)

9. Використовують лише такі лапки: «…..». За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...»

10. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.

11. Знак апострофа має виглядати так: ( ’ )

12. Нумерація сторінок в статті не проставляється.

13. Приклад оформлення статті можна подивитись на сайті журналу. Рукописи статей, оформлених з порушеннями зазначених вимог та правил, до розгляду не приймаються.

При написанні статей рекомендується використовувати шаблон (PDF).

Супровідні документи

1. Авторська довідка (шаблон див. на сайті журналу, стор. «Авторам», «Супровідні документи»

Гонорар авторам не виплачується.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.